PHOTO ALBUM

September 11
Carol Lebeau with fellow Girl Scouts.  NEXT PHOTO            
RETURN TO PHOTO ALBUM